Fizika magántanár kereső oldal

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

FACEBOOK


Oktatási anyagok

Ezen az oldalon szabadon terjeszthető és felhasználható fizika témájú oktatási anyagokat találsz. A kereső segítségével szűkítheted a találati listát. Kérjük, amennyiben tudomásod van olyan szabadon terjeszthető oktatási anyagról, ami segítheti mások munkáját, még nincs meg adatbázisunkban és szívesen megosztanád másokkal, vagy esetleg olyan anyagot találsz itt, ami információid szerint nem osztható meg szabadon, vedd fel velünk a kapcsolatot: oktatasianyagok@fizikatanarok.hu.

Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kísérleti fizika 2. Elektrodinamika, Relativitáselmélet Tóth András
Koppa Pál
BME 2013
Ez a könyv a BME fizikus hallgatói számára készült, négy fejezetből álló Kísérleti Fizika sorozat második kötete, amely az elektromosság, mágnesség és a relativitáselmélet alapjaival ismerteti meg az Olvasót. A tankönyv a BME Fizikus alapképzésében elhangzó Kísérleti Fizika 2. előadás anyagát dolgozza fel egységes formában, az előadáson bemutatott legfontosabb kísérletek leírásával ki-egészítve. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kísérleti fizika 3. Kvantummechanika, Statisztikus fizika, Termodinamika Újsághy Orsolya BME 2013
A jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a másodéves fizikus hallgatóknak tartott Kísérleti Fizika III. tantárgy anyagát tartalmazza. Ez a tárgy egy négy féléves kurzus harmadik része, a Kísérleti Fizika I. (klasszikus mechanika) és a Kísérleti Fizika II. (klasszikus elektromágnességtan) tantárgyak után és a Kísérleti Magfizika előtt. A jegyzetben két témakörrel foglalkozunk, az egyik a Termodinamika, a másik A kvantummechanika alapjai címekkel foglalható össze. A Termodinamika részben az empirikus hőmérséklet bevezetése után először áttekintjük a mikroszkopikus, az anyag összetevőinek valószínűségi leírásán alapuló ideális gázokra vonatkozó kinetikus gázelméletet, majd rátérünk a fenomenologikus termodinamika tárgyalására, ahol épp ellenkezőleg, a makroszkopikus tapasztalatok alapján felállított törvényeket és azok következményeit vizsgáljuk. Harmadrészt ízelítőt adunk a statisztikus fizikából, ami ismét a nagyszámú alkotórész felőli statisztikus megközelítés, már nem csak (ideális) gázokra, hanem bármilyen anyagra, akár kvantummechanikával leírtakra is. A kvantummechanika alapjai részben áttekintjük a kvantummechanikához vezető kísérleteket, az azokra adott magyarázatokat, egyszóval a folyamatot, ami a klasszikus fizikai gondolkodásunkat átvezette a kvantummechanikába. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Elméleti fizika 2. Kvantummechanika, Statisztikus fizika Török János
Orosz László
Kertész János
BME 2014
A lefedett anyag: A kvantummechanika matematikai eszközei, Hilbert-tér, operátorok. A mérés, sajátértékek, kommutátorok, határozatlansági relációk. Schrödinger-egyenlet, stacionárius eset, kötött és szabad állapotok. a hullámcsomag, potenciálgát, alagúteffektus. Potenciálvölgy, harmonikus oszcillátor. Impulzusmomentum és spin. A centrális erőtér, a H atom. Sok elektronból álló rendszerek kvantummechanikai vizsgálata, a Pauli-elv, a periódusos rendszer. A perturbációszámítás és a szóráselmélet alapjai. Mikro- és makroállapotok, zárt és kölcsönható rendszerek, egyensúly. Az egyenlő valószínűségek elve, statisztikus fizikai entrópia, kapcsolat a termodinamikával. Különböző sokaságok és ekvivalenciájuk. Termodinamikai potenciálok, fluktuációk. Ideális gázok, Fermi-Dirac, Bose-Einstein és Maxwell-Boltzmann statisztikák. Hőmérsékleti sugárzás. Kölcsönható rendszerek, van der Waals egyenlet, átlagtér elmélet, kritikus viselkedés. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Mechanika Elektrodinamika, Elméleti Mechanika Keszthelyi Tamás BME 2012
A lefedett anyag: Anyagi pont newtoni mechanikája, impulzus, impulzusmomentum, konzervatív erők, energia. Pontrendszerek mechanikája, a mozgásintegrál. Kényszerek, általánosított koordiná-ták, a mechanika elvei. Merev testek. Folytonos közegek. Rugalmas testek mechanikája, a feszültségtenzor. Hullámegyenlet. Ideális és viszkózus folyadékok. Maxwell-egyenletek. Szigetelők, vezetők (stacionárius) áramok. Statikus elektromos és mágneses tér. Skalár- és vektorpotenciál. Időfüggő elektromos és mágneses tér. Elektromágneses hullámok. Elektromágneses tér anyagi közegben. Az elektromágneses tér energiája és impulzusa. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Elektrodinamika Elektrodinamika, Relativitáselmélet Jakovác Antal
Takács Gábor
Orosz László
BME 2013
A klasszikus elektrodinamika elméleti áttekintését adja a jegyzet. A felhasznált matematikai eszközöket külön fejezetekben, függelékekben tárgyalja, ez megkönnyíti az ezen a területen kevésbé otthonosan mozgó olvasónak is a jegyzet anyagának követését. A jegyzet először az elektrosztatikában az elektromos tér Maxwell-egyenleteit, az elektromos potenciál Poisson- illetve Laplace-egyenletét tekinti át, ezek megoldását tárgyalja határfeltételekkel, különböző koordinátarendszerekben, vákuumban és anyag jelenlétében. A mágnetosztatikában a Maxwell-egyenleteket, a vektorpotenciálra vonatkozó egyenleteket vizsgálja szintén határfeltételekkel, vákuumban és anyag jelenlétében. Az időfüggő Maxwell-egyenletek megoldásában a kvázistacionárius közelítést, a szabad elektromágneses hullámok terjedését tárgyalja, végigtekinti a hullámmechanika alapjait, a frekvenciafüggő törésmutató következményeit. Felírja az elektromágneses rendszerek energia- és impulzus mérlegegyenletét. A források által keltett elektromágneses terek vizsgálata a retardált és avanzsált Green-függvények felírásával kezdődik, a dipól- és multipól sugárzások tárgyalása, a Lienard-Wiechert potenciálok vizsgálata következik, tárgyalja annak szögeloszlását és spektrumát. Utána az elektromágneses hullámok szórását tekinti át a jegyzet, majd a Cserenkov és átmeneti sugárzás leírása következik. Végül a relativisztikus elektrodinamika tárgyalásával ér véget a jegyzet. Ezt egy függelék követi, ahol a matematikai részletek tárgyalása található. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kvantummechanika feladatgyűjtemény Kvantummechanika Szunyogh László
Udvardi László
Újfalusi László
Varga Imre
BME 2014
A példatár minden fejezete bő elméleti bevezetővel kezdődik, majd sok feladaton és azok többé-kevésbé részletes megoldásán keresztül érthető meg illetve sajátítható el a tananyag. Miután példatárról van szó, ezért az elmélet alkalmazhatóságára helyeződött a hangsúly. Az elméleti háttér részleteit más tankönyvből kell megismerni és megérteni. A feladatok egy részét más példatárakból kölcsönöztük, de számos, az évek során kidolgozott saját ötletünkkel kiegészítve, a kvantummechanika sokkal átfogóbb megismertetését tűztük ki célul. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Statisztikus fizika Statisztikus fizika Kertész János
Zaránd Gergely
Deák András
BME 2013
A jegyzet célja, hogy megismertesse a fizikus BSc hallgatókat a statisztikus fizika alapjaival. Tárgyalja az egyensúlyi statisztikus fizika alapjait, az ideális kvantumgázokat. Betekintést ad a kölcsönható rendszerek és a fázisátalakulások elméletébe. A jegyzet kitér a nemegyensúlyi rendszerek elméletének megalapozására és a sztochasztikus folyamatok egyszerűbb eseteire. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A statisztikus fizika matematikai módszerei Statisztikus fizika Tóth Bálint BME 2011
Fejezetek:
1. Valószínűségszámítási bemelegítés
2. A statisztikus fizika tárgya
3. A Curie –Weiss-modell
4. Ising-modell ℤ^n-en; termodinamikai limesz
5. Analitikusság I
6. Analitikusság II: Lee és Yang tétele
7. Fázisátmenet az Ising-modellben
8. A klasszikus Heisenberg-modell
9. A kvantum Heisenberg-modell
Letöltés
Letöltés